OBJAVLJENA DJELA

OBJAVLJENA DJELA

 • Milardović,A: Znanje o politici i povijest hrvatske politologije u europskom kontekstu, TimPress,Zagreb,2020.
 • Milardović, A.: Politološki razgovorni leksikon, Pan Liber, IEGS, Zagreb - Split, 2017.
 • Jerbić, V., Milardović, A. i Špehar, H. (ur.): Globalization of Culture: European and Global Networks. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2016.
 • Milardović, A.: Uvod u politologiju, 2. izd., Sveučilište Sjever, Koprivnica, 2014.
 • Milardović, A. (ur.): Stranci pred vratima Europe, Pan liber, Zagreb, 2014.
 • Milardović, A.: Stranac i društvo. Fenomenologija stranca i ksenofobije, Pan liber, Zagreb, 2013.
 • Milardović, A., Jožanc, N. (ur.): Demokracija i postdemokracija, Pan liber, Institut za europske i globalizacijske studije, Zagreb, 2013.
 • Milardović, A.: Tri eseja o euroskepticizmu. O semiotici euroskepticizma, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2012.
 • Milardović , A.: Druga moderna. Fragmenti o kulturi Zapada, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2011.
 • Milardović , A .: Globalno selo. Sociologija informacijskoga društva i cyber kulture, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2010.
 • Milardović, A.: Zapadni balkon, Pan liber, Osijek – Zagreb – Split, 2009.
 • Milardović, A.: Političke stranke u doba tranzicije i globalizacije, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2006.
 • Milardović, A.: Populizam i globalizacija, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2004.
 • Milardović, A.: Pod globalnim šeširom, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2004.
 • Milardović, A., Riggs, F. W., Teune, H.: Mali leksikon globalizacije, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2002.
 • Milardović, A.: Zapadni Balkan, Pan Liber, Osijek - Zagreb - Split, 2000.
 • Milardović, A.: Metodologija politologije, Pan Liber, Osijek - Zagreb - Split, 1999.
 • Milardović, A.: Prinosi za povijest politologije, Pan Liber, Osijek - Zagreb - Split, 1998.
 • Milardović, A.: Poraz Europe, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1998.
 • Milardović, A.: Srednja Europa između mita i zbilje, Pan Liber, Osijek - Zagreb - Split, 1998.
 • Milardović, A.: Uvod u politologiju, Pan Liber, Osijek - Zagreb - Split, 1997.
 • Milardović, A., Cipek, T., Šišak, M.: Hrvatska politološka tradicija, Alinea, Zagreb, 1995.
 • Milardović. A. (ur.): Regionalizam kao europski izazov: pojam, teorija, iskustva, programi, Pan Liber, Osijek, 1995.
 • Milardović, A. (ur.): Regionalizam, autonomaštvo, federalizam ili separatizam, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1995.
 • Milardović, A.: Europeizacija Slavonije i Baranje. Sjećanja na Mitteleuropu, Otvoreno učilište Osijek, Osijek, 1994.
 • Milardović, A.: Konzervatizam i neokonzervatizam, Aliena, Zagreb, 1993.
 • Milardović, A.: Srbijanski masovni pokret i hrvatsko pitanje, Globus, Zagreb, 1992.
 • Milardović, A.: Reqviem za Jugoslaviju, Zagreb, IMIN, 1992.
 • Milardović, A.: Nova desnica, KPSH, Zagreb, 1990.
 • Milardović, A.: Spontanost i institucionalnost, CDD, Zagreb, 1989.
 • Milardović, A.: Freedom of the Presss between Politics and Capital, u Miladinović Zalaznik, M. i Komel, D. (ur.): Freiheit und Gerechtichkeit als Herausforderung der Humanwissenschaften /Freedom and Justice as a Challenge of the Humanities. Peter Lang, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien , 2018., str. 297-314.
 • Milardović, A.: Globalization of Culture and the Identity Issue, u: Jerbić, V., Milardović, A. i Špehar, H. (ur.): Globalization of Culture: European and Global Networks. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2016., str. 15-21.
 • Milardović, A.: Predgovor, u: Homage Zoranu Malenici. Redak, Split, 2016., str. 13-24.
 • Milardović, A., Žeravica L. : Postdemokratsko stanje,  Europske studije / European Studies, vol I, br.1 /2015., str. 159-182.
 • Milardović, A.: Xenophobie als Kehrseite der zweiten Moderne, Neu Rundschau, god. 2013. br. 3, str. 92-106.
 • Milardović, A. Demokracija i postdemokracija : rasprava o metodi. u: Milardović A., Jožanc, N. (ur.): Demokracija i postdemokracija. Pan liber, Institut za europske i globalizacijske studije, Zagreb, 2013. str., 13-58.
 • Milardović, A. Three Aspects of Dealing with the Past: European Experience, u: Pauković, D., Pavleković, V., Raos V. (ur.): Confronting with the Past : European Experiences. Zagreb, PRSC, 2012., str. 17-26.
 • Milardović , A. : Transformation of Politics in the Age of Information Society and Cyber Culture, u: van Dijk, J. A. G. M., Jožanc, N. (ur.): Informations Society and Globalization. Zagreb, PSRC, 2011., str. 81-92.
 • Milardović, A.: Project Europe and its Scenarios, u: Marchetti, R., Vidović, D. (ur.): European Union and Global Democracy, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2010., str. 161-176.
 • Milardović, A.: The International Community and Future Scenarious for Bosnia and Herzegovina, Suvremene teme, god. 2, br.1, 2009, str. 94-97.
 • Milardović, A.: Euroscepticism in the Clash of Ideologies od Second Modern, u: Arató, K., Kaniok, P. (ur.): Euroscepticism and European Integration, Centar za politološka za politološka istraživanja, Zagreb, 2009.
 • Milardović, A.: Models and the New Configuration of Politics at the Time of Globalization, u: Milardović, A., Pauković, D., Vidović, D. (ur.): Globalization of Politics, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2008., str. 20-42.
 • Milardović, A.: Geopolitika u doba globalizacije, u: Dekanić, I., Lay, V. (ur.): Geopolitički aspekti nafte i vode, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2008., str. 11-24.
 • Milardović, A.: Globalizacija kao obilježje suvremenog svijeta, Riječki teološki časopis, 31, 2008., str. 3-15.
 • Milardović, A.: Euroskepticizam u religijskim skupinama, u: Ančić, N. A., Bižaca, N. (ur.): Teologija i Crkva u procesima europskih integracija, Katoličko bogoslovni fakultet, 2008., str. 67-85.
 • Milardović, Anđelko : Elite u valovima demokratizacije i lustracija, u: Milardović, A., Dvořáková, V. (ur.): Lustration and Consolidation of Democracy and Rule of Law in Central and Eastern Europe, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2007., str. 85-110.
 • Milardović, A.: Kriza i transformacija političkih stranaka, u: Milardović, A., Lalić, D., Malenica, Z. (ur.): Kriza i transformacija političkih stranaka, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2007., str. 7-23.
 • Milardović, A.: Transition and Consolidation of Democracy, u: Transition in Central and Eastern European Countries.Expiriences and Future Perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2007., str. 37-61.
 • Milardović, A.: Tranzicija u demokraciju, u: O'Donnell, G., Schmitter, P. C.: Tranzicije iz autoritarne vladavine, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2006., str. 7-14.
 • Milardović, A.: Neoliberalna globalizacija. Transformacija društva i država u doba druge moderne, u: Vidović, D., Pauković, P. (ur.): Globalizacija i neoliberalizam – refleksije na hrvatsko društvo i državu, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2006., str. 67-82.
 • Milardović, A.: Politika u doba globalizacije i tranzicije u hrvatskom društvu, Zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa u Splitu, October 24-25, 2002, Church in the World, Split, 2003., str. 9-29.
 • Milardović, A.: Metodički prinosi istraživanju globalizma i globalizacije, u: Globalizacija u Hrvatskoj, Hrvatska u globalizaciji, Udruga 11. siječnja 1972., Zagreb, 2003., str. 102-106.
 • Milardović, A.: Politologijski prinosi promišljanja odnosa Crkve i političke vlasti, u: Mogućnost organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2002., str. 247- 258.
 • Milardović, A.: Može li se kršćanin baviti politikom, u: Baloban, S. (ur.): Socijalna budućnost Hrvatske, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Zagreb, 2002., str. 167-183.
 • Milardović, A.: Duvergerova politička sociologija, u: Duverger, M.: Politička sociologija, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 2001., str. 1-22.
 • Milardović, A.: Politološko motrište etničkih manjina i naroda bez država u Europi, u: Ludwig, K.: Leksikon etničkih manjina u Europi, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 2001., str. 164-179.
 • Milardović, A.: Globalizacija, u: Milardović, A. (ur.): Globalizacija, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1999., str. 9-31.
 • Milardović, A.: Povijesni raskoli i budućnost Europe, u: Klaus, W.: Budućnost Europe, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 2000., str. 7-12.
 • Milardović, A.: Institucije političkog sustava Velike Britanije, u: Birch, A. H.: Politički sustav Velike Britanije, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 2000., str. 11-52.
 • Milardović, A.: Politički sustav Japana, u: Kevenhörster, P.: Politički sustav Japana, Pan Liber,
 • Osijek-Zagreb-Split, 2000., str. 7-26.
 • Milardović, A.: Jörg Haider u čamcu masovne kulture, u: Zöling, C.: Haider. Svjetlo i sjene jedne karijere, Pan liber, Osijek-Zagreb-Split, 2000., str. 163-182.
 • Milardović, A.: Politologija stranaka, u: Seiler, D.-L.: Političke stranke, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1999., str. 7-47.
 • Milardović, A.: Paneuropska ideja na kraju tisućljeća, u: von Habsburg, O.: Paneuropska ideja. Vizija postaje zbiljom, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1999., str. 145-152.
 • Milardović, A.: Politologija i proširenje Europe na istok, u: Baier, S.. Proširenje Europe na istok, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1999., 1-8.
 • Milardović, A.: Asimetrički politički sustav, u: von Beyme, K.: Politički sustav Savezne
 • Republike Njemačke, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1999., str. 9-20.
 • Milardović, A.: Socijaldemokracija između tradicionalne i postmoderne paradigme, u: Milardović, A. (ur.): Socijaldemokracija, Pan liber, Osijek-Zagreb-Split, 1999., str. 7-48.
 • Milardović, A.: Politologija migracija, Politička misao, vol. 27, br. 4, 1999., str. 122-135.
 • Milardović, A.: Socijalno partnerstvo u europskom obzoru, u: Milardović, A. (ur.):  Socijalno partnerstvo. Austrijski magični trokut, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1998., str. 9-28.
 • Milardović, A.,  Vukić, A.: Nacija, država  i manjine u procesu globalizacije, u: Milardović, A., Vukić, A. (ur.): Manjine u Europi.Dokumenti, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 1998., str. 5-15.
 • Milardović, A.: Uvod u politički sustav Austrije, u: Milardović, A. (ur.): Politički sustav Austrije, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1998., str. 7-66.
 • Milardović, A.: Pojam i duhovni temelji socijalne države, u: Milardović, A. (ur.): Socijalna
 • država, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1995., str. 5-9.
 • Milardović, A.: Kršćanska demokracija - uvodno politologijsko razmišljanje, u: Milardović, A. (ur.): Kršćanska demokracija u Europi, Pan Liber, Osijek-Luxembourg, 1994., str. 3-39.
 • Milardović, A.: Epilog o Temeljnom zakonu Savezne Republike Njemačke, u Milardović, A. (ur.): Činjenice o Temeljnom zakonu i političkom sustavu Savezne Republike Njemačke, Pan Liber, Osijek, 1994., str. 99-115.
 • Milardović, A. (ur.): Europa 2020. Scenariji promišljanja budućnosti EU i jugoistočne Europe, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2003.
 • Milardović, A. (ur.): Zadnja pošta den Haag. Dokumenti, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2003.
 • Milardović, A. (ur.): Izbori i izborni sustavi, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2003.
 • Milardović, A., Vukić, A. (ur):Manjine u Europi.Dokumenti, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 1998.
 • Milardović, A. (ur.): Političke stranke u Republici Hrvatskoj, Pan liber, Osijek-Zagreb-Split, 1997.
 • Milardović, A. (ur.): Ujedinjeni narodi. Rezolucije o BiH, Pan liber, Osijek-Mostar, 1995.
 • Milardović, A. (ur.): Dokumenti o državnosti Republike Hrvatske, UNPROFOR, Pan liber, Osijek-Zagreb-Split, 1995.
 • Milardović, A. (ur.): Stranke u Hrvatskoj, ITP Baranja, Osijek, 1990.